بیمه حوادث
بیمه‎نامه‎هابیمه حوادث

یكی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوشش های‌ گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌،پوشش‌ فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ و نیازهای‌ اقتصادی‌ جوامع‌ انسانی ‌، بویژه‌ جوامع‌ صنعتی‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ شده‌ است‌.این ‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ مرور متحول‌ گردید تا این‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ شامل‌ فوت‌،نقص‌ عضو جزئی ‌وكلی‌ و از كارافتادگی‌ دائم‌ كلی‌ شده‌ است‌.با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ ناشی‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.

خسارات‌ قابل‌ تأمین‌
هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یك‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود،بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارده را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ كند.در بیمه‌نامه‌های‌ حوادث‌ خطراتی‌ از قبیل‌:
- خفگی 
- امراض‌ هاری‌ ‌
- غرق ‌
- مسمومیت 
- برق‌ گرفتگی‌ و صدمات‌ بدنی‌ ناشی‌ از تأثیر اسید و یا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ دیگر  
- پیچیدگی‌ یا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها  
-كزاز و سیاه‌ زخم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. 
در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ از زمین‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزش های‌ سنگین‌ و رزمی‌ افراد را می‌توان‌ با توافق‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلی‌ در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از 70 سال‌ را بیمه‌گر با دریافت ‌حق‌بیمه‌ اضافی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.

دربیمه‌نامه حوادث،‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ ناشی ‌از موارد زیر مشمول‌ بیمه‌ نیست‌:
- ارتكاب‌ بیمه‌ شده‌ به‌ جنایت‌، جرح‌ یا مشاركت‌ در آنها.
- خودكشی‌، اقدام‌ به ‌خودكشی‌، یا هرگونه‌ صدمه‌ بدنی‌ كه‌ از روی‌ عمد انجام‌ گیرد.
- استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجویز پزشك‌.
- مستی‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلی‌.
- بیماری‌.
- اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌.
- هرگونه‌ خطر ناشی‌ از تشعشع‌ مواد رادیو اكتیویته‌ و انفجاراتمی‌، هیدروژنی‌ و نوترونی‌.
- جنگ‌ داخلی‌، خارجی‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی‌ محسوب‌ می‌گردد
موارد زیر به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ محسوب‌ می‌شود و بیمه‌گر سرمایه‌ كامل‌ را در مورد آنها پرداخت‌ می‌كند:
- نابینایی‌ كامل‌ دو چشم‌
- قطع‌ یا از كارافتادگی‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
- اختلال های‌ روانی‌ و ضایعه‌های‌ مغزی‌ و نخاعی‌ علاج‌ناپذیر
- قطع‌ یا از كارافتادگی‌ دائم‌ دو پا،حداقل‌ از مچ‌
- غرامت های‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ درصدی‌ از كل‌سرمایه پرداخت‌ می‌شود.

بیمه‌های‌ حوادث‌ گروهی‌ در خصوص‌ كاركنان‌، به‌ وسیله‌ كارفرمایان‌ و به‌ منظور تأمین‌ آینده‌ افراد وابسته‌ به‌ آنها،طبق‌ سرمایه‌ ثابت‌ یا ضریبی از حقوق‌ و مزایای‌ آنها منعقد می‌گردد.در بیمه‌های‌ حوادث ‌با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ و غرامت های‌ روزانه‌ وهفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.