بیمه بدنه اتومبیل
بیمه‎نامه‎هابیمه بدنه اتومبیل

در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت كلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف  تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و كلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به  قیمت روز حادثه پرداخت میشود. همچنین علاوه بر خطرات اصلی كه ذكر شد می توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات تكمیلی را نیز كه شامل :
- سرقت در جای قطعات و لوازم
- شكست شیشه به تنهایی
- غرامت ایام تعمیرات
- نوسانات قیمت در خسارات جزئی
- بلایای طبیعی و همچنین خطرات ناشی از مواد شیمیایی تحت پوشش قرارداد
منظور از اتومبیل هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی سنگین و سبك مانند اتوبوس، مینی بوس، كامیون، تریلر، سواری، موتور سیكلت، تراكتور و مانند آن ها است.

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه :
تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه به شرح ذیل ارائه شده است .این تخفیف مشمول بیمه گذارانی می شود كه در طی یكسال بیمه ای یا بیشتر، از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.
سابقه عدم دریافت خسارت                          تخفیف حق بیمه 
 یکسال                                                              25%
 دوسال                                                              35%
 سه سال                                                           45%
 چهارسال و بیشتر                                                60
%