پرداخت خسارت بیمه درمان
پرداخت خسارتپرداخت خسارت بیمه درمان

 مدارک لازم جهت صدور معرفینامه و استفاده از خدمات و مراکز طرف قرارداد:
- كارت بیمه مكمل درمان صادره توسط بیمه گر.
- گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی 
- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار (در مورد زایمان)
- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار.
- برای فرزندان ذکور تا سن 26 سال ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و برای فرزندان اناث بالای 15سال اصل شناسنامه الزامیست.

نكات مهم: در صورتیكه از خدمات شركت كمك رسان استفاده می كنید جهت دریافت معرفی نامه صرفاً با تلفن مندرج در پشت كارت درمان خود تماس حاصل فرمایید.

مدارك لازم جهت دریافت خسارت:
در صورتی كه بدون استفاده از معرفی نامه شركت بیمه اقدام به هزینه درمانی نموده اید بسته به نوع هزینه می بایست نسبت به تكمیل و ارسال مدارك به شرح ذیل اقدام فرمایید.

الف- دریافت هزینه های بیمارستانی
-خلاصه پرونده
-شرح عمل بانضمام نظریه پزشك یا پزشكان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده
-اصل صورتحساب بیمارستانی
-اصل قبوض پرداختی
-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه گر اول بیمه شده اصلی و بیمار 
-تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار (در مورد زایمان)
-در صورت استفاده از پروتز یا هرگونه جسم خارجی در حین عمل می بایست فاكتور خرید كه به مهر و امضاء پزشك معالج رسیده و نام وسیله در شرح عمل قید شده باشد ارسال شود.
-سایر مدارك به تشخیص ارزیاب خسارت
-مدارك بیمارستانی جهت اخذ هزینه خسارت درمان می بایست حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برای كارگزاری ارسال گردد .
*توجه: بیمه شدگان می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خود از بیمه گر اول اقدام و سپس با ارائه كپی برابر اصل مدارك بیمارستانی ( توسط اسناد پزشكی تأمین اجتماعی ) و كپی چك دریافتی از سازمان فوق الذكر نسبت به ارسال مدارك جهت دریافت الباقی هزینه انجام شده اقدام نمایند.
 
نكات مهم: در مواردی كه بیمه شده از مزایای پوشش بیمه ای بیمه گر اول استفاده نمی نماید مشمول فرانشیز موضوع قرارداد خواهد گردید و مدارك جهت دریافت سهم تأمین اجتماعی به ایشان عودت داده نخواهد شد.

این بند مربوط به افرادی می باشد كه در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد و یا طرف قرارداد رأساً هزینه درمانی پرداخت نموده اند.
 ب - هزینه های پاراكلینیكی
-دستور پزشك مبنی بر انجام مورد درمانی یا تشخیصی
-اصل قبض رسید پرداخت هزینه
-نتیجه پزشكی( نتیجه اسكن،MRI ،سونوگرافی و ...)
-تصویر دفترچه بیمه گر اول بیمه شده اصلی و بیمار