پرسش‌های متداول

سؤالات عمومي

وظايف بيمه گذار چيست؟ خطر هاي استثنا شده كدامند؟ بيمه گذار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بيمه گر برساند؟ چه زماني خسارت براي بيمه گر اثبات شده تلقي مي شود و بايد خسارت را بپردازد؟ شركت بيمه، خسارت را چگونه مي پردازد؟ شركت هاي بيمه، در فاصله بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت، چگونه از حق بيمه هايي كه از مردم دريافت مي دارند نگهداري مي كنند؟ پيامد هاي ناگوار مالي ناشي از وقوع انواع حوادث بر ثروت و دارايي هاي ملي را چگونه مي توان جبران كرد؟وظايف بيمه گذار چيست؟
1- دادن اطلاعات دقيق در پيشنهاد بيمه تا بيمه گر بتواند حق بيمه صحيح را تعيين كند.
2- پرداخت به موقع حق بيمه.
3- حفاظت از مورد بيمه در حد متعارف بدون توجه به وجود بيمه.
4- اعلام تشديد خطر ( اگر مورد بيمه بر اثر عمل بيمه گذار يا عمل شخص ثالث تشديد شود مراتب بايد به اطلاع بيمه گر برسد و با صدور الحاقيه تأييد شود.)
5- اعلام بهنگام وقوع حادثه اي كه منجر به خسارت مورد تعهد بيمه گر است.
^
خطر هاي استثنا شده كدامند؟
خطرهايي هستند كه خسارت ناشي از آنها جز تعهد بيمه گر نيست. اين خطرها كه استثنائات استاندارد ناميده مي شوند عبارتند از:
1 - خطر جنگ.
2- خطر انرژي هسته اي و مواد راديواكتيو.
3- خطر برخورد امواج صوتي.
^
بيمه گذار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بيمه گر برساند؟

تا پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه، قبل از اينكه آثار حادثه از ميان برود و بيمه گر بتواند كارشناس خود را براي ارزيابي خسارت و ميزان تعهد خود اعزام كند.


^
چه زماني خسارت براي بيمه گر اثبات شده تلقي مي شود و بايد خسارت را بپردازد؟
اگر چهار مورد زير براي بيمه گر ثابت شود، خسارت را مي پردازد:
1- خطر بيمه شده اتفاق بيفتد.
2- بر اثر تحقق خطر بيمه شده، خسارت وارد شود.
3- خسارت وارده مستقيم از خطر بيمه شده ناشي شود.
4- اموال خسارت ديده، همان اموالي باشد كه بيمه شده است ( بيمه گذار در هنگام اعلام خسارت بايد فهرست اموال خسارت ديده و ميزان تقريبي خسارت وارده را به بيمه گر اعلام كند.)
^
شركت بيمه، خسارت را چگونه مي پردازد؟

شركت بيمه، خسارت را به پول نقد پرداخت مي كند، مگر اينكه حق تعمير يا جايگزيني مورد بيمه در بيمه نامه پيش بيني شده باشد، در آن صورت بيمه گر بايد در مدت متعارف، تعمير يا جايگزيني را انجام دهد.


^
شركت هاي بيمه، در فاصله بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت، چگونه از حق بيمه هايي كه از مردم دريافت مي دارند نگهداري مي كنند؟

مؤسسه هاي بيمه، از محل جمع آوري حق بيمه ها، ذخايري را برنامه ريزي مي كنند كه اين ذخاير، خود منبع عظيم سرمايه گذاري است. برابر قانون، اين ذخاير، در بخش هاي مختلف اقتصادي سرمايه گذاري مي شوند به نحوي كه علاوه بر تأمين سود تضمين شده براي بيمه گذاران به سهولت قابل تبديل به وجه نقد است و به شكوفايي اقتصاد نيز ياري مي رساند.


^
پيامد هاي ناگوار مالي ناشي از وقوع انواع حوادث بر ثروت و دارايي هاي ملي را چگونه مي توان جبران كرد؟

از مهمترين آثار اقتصادي بيمه، حفظ توان مالي بيمه گذار در خصوص اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است كه جزئي از ثروت ملي محسوب مي شود.


^
اگر پرسش مورد نظر شما در سایت وجود ندارد، آن را برای ما بفرستید:
نام *
ایمیل
پرسش *