بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل
بیمه‎نامه‎هابیمه نامه شخص ثالث اتومبیل

این بیمه را با نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری نیز می شناسیم. براساس قانون، كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند.این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می كند:

1-خسارت های مالی
خسارت های مالی شامل كلیه خسارت های مالی می باشد كه از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی، متوجه اشخاص ثالث می شود، مانندخسارت وارد به اشخاص ثالث ناشی از تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه و نیز خساراتی كه از محموله های وسیله نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد شود.

2-خسارت های جانی
خسارت های جانی كلیه خسارت ها و غرامت های جانی شامل فوت، نقص عضو، از كارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشكی است كه در اثر حادثه رانندگی ایجاد می گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاكم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.

خطرات خارج از تعهدات بیمه نامه 
1-خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2-خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3-خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو
4-خسارات ناشی از محكومیت جزائی و پرداخت جرائم
5-خسارات ناشی از حوادثی كه در خارج از كشور اتفاق می افتد مگر اینكه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد.  
 
بیمه نامه شخص ثالث به منظور حمایت از كلیه زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی، اجباری اعلام شده و بهتر است دارندگان وسایط نقلیه تقاضای خرید بیمه نامه با تعهدات جانی مناسب و كافی، متناسب با ارزش ریالی دیه كامل مرد مسلمان و تعهدات مالی مازاد را بنمایند تا در زمان بروز خسارت های احتمالی، از مشكلات ناشی از نداشتن بیمه نامه كامل، پیش گیری كنند. چه بسا افرادی كه به دلیل نداشتن بیمه نامه و تصادف با وسیله نقلیه، منجر به فوت یا نقص عضو یا خسارت های مالی سنگین به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشكلات حاشیه ای متعدد ناشی از تصادف، قادر به جبران خسارت  وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محكوم شده اند. پس رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه كامل شخص ثالث و مازاد حتی برای یك لحظه اشتباه محض است .

حق بیمه و تخفیف عدم خسارت :
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه گر مطابق تعرفه های مصوب جاری تعیین و اعمال میشود . به منظور تشویق بیمه گذاران به دقت در رانندگی به آن دسته از بیمه گذارانی كه در یك سال بیمه ای منجر به هیچگونه خساراتی نشده  باشند به هنگام تمدید بیمه نامه تخفیف اعطا می شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال های بعدی به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود:

سابقه عدم دریافت خسارت                        تخفیف عدم خسارت ثالث اجباری(درصد)            تخفیف عدم خسارت مازاد اختیاری(درصد)
یکسال                                                                           10                                                            5                    
دو سال                                                                          15                                                          10
سه سال                                                                       20                                                           15
چهار سال                                                                      30                                                           25
پنج سال                                                                        40                                                           35
شش سال وبشتر                                                            50                                                           50 
     
همچنین حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی كه در مدت اعتبار بیمه نامه یكساله، بیش از یكبار موجب خسارت شوند هنگام تجدید بیمه نامه با توجه به دفعات خسارت دریافتی،مشمول اضافه نرخ به شرح ذیل خواهد بود :
        
دوبار خسارت                                           20درصد حق بیمه سالانه
سه بارخسارت                                         40 درصد حق بیمه سالانه
چهاربار خسارت                                        60 درصد حق بیمه سالانه    
بیش از چهار بار خسارت                             100 درصد حق بیمه سالانه


بیمه سرنشین

ابن بیمه نامه برای پرداخت غرامت صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی را تا مبلغ تعیین شده به راننده اتومبیل که به موجب قانون " ثالث" تلقی نمی شود جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد.

تعهدات بیمه‌نامه سرنشین خودرو
بیمه نامه سرنشین همراه با بیمه ‌نامه شخص ثالث در یك بیمه‌ نامه عرضه می‌گردد و نیازی به خرید بیمه ‌نامه جدا گانه  نیست، ضمناً به تمامی  بیمه‌گذاران محترم توصیه می‌گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارت قابل جبران با این تعهدات، نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند. بگونه‌ای كه به هنگام نیاز بیمه گر، نسبت به جبران خسارت و غرامت های سنگین بتواند اقدام نماید.
لازم به توضیح است كه غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی‌شود.