پرسش‌های متداول

بيمه اتومبيل

1- بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل شامل چه پوشش هايي مي شود؟ 2- خسارت هاي مالي شامل چه بخش هايي مي باشد؟ 3- خسارت هاي جاني شامل چه بخش هايي مي شود ؟ 4- خسارت هاي سرنشين شامل چه بخش هايي مي شود ؟ 5- ماههاي حرام چه ماههايي است و ديه در ماههاي حرام چگونه محاسبه مي شود؟ 6- ديه بانوان چگونه محاسبه مي شود ؟ 7-هزينه هاي بيمارستاني چگونه محاسبه مي گردد ؟ 8-جهت گرفتن خسارت مالي شخص ثالث چه مدارکي مورد نياز مي باشد ؟ 9- جهت گرفتن خسارت جاني شخص ثالث چه مدارکي مورد نياز مي باشد؟ 10- مدارک مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين چيست ؟ 11-در بيمه بدنه اتومبيل چه خطرهايي تحت پوشش بيمه مي باشد ؟ 12-در بيمه بدنه چه خطر هايي تحت پوشش نمي باشد ؟ 13- آيا مي توان بيمه بدنه خريداري شده را بازخريد نمود ؟ 14- در بيمه بدنه منظور از پوشش ها ي اضافي چيست ؟ 15- حق بيمه در بيمه بدنه به چه عواملي بستگي دارد؟ 16-شخصيت راننده در بيمه بدنه چگونه محاسبه مي گردد ؟ 17- درهنگام خسارت بيمه بدنه آيا مي توان هر گاه فرصت بود براي گرفتن خسارت مراجعه نمود؟ 18- در خسارتهاي بيمه اي اختلاف بر سر ميزان خسارت چگونه حل مي شود ؟ 19-از نظر بيمه در چه موقعي اتومبيل ازدست رفته کلي تلقي مي شود ؟ 20-آيا شخصي که بيمه بدنه دارد مي تواند، مقصر حادثه را به خاطر رضاي خدا ببخشد و از بيمه بدنه خود استفاده کند ؟ 21-در بيمه قسطي چنانچه شخصي از پرداخت يک يا قسمتي از اقساط خودداري کند تکليف چيست ؟ 22-ماده ده بيمه را دقيقاً تشريح نماييد؟ 23-راننده اي اتومبيل شخصي خود را بيمه بدنه ويا ثالث نموده است درموسسه اتومبيل کرايه کار مي کند. در صورت خسارت شرکت بيمه چگونه تصميم مي گيرد ؟ 24-در صورتيکه مقصر حادثه مشخص نباشد و يا مقصر خود بيمه گزار باشد تکليف چيست؟(زمانيکه خودرو پارک است و شخص ناشناسي تصادف نمايد، زماني که خود شخص داخل پارکينگ و يا اماکن ديگر به ديوار مي زند) 25-مدارک لازم جهت تشکيل پرونده بيمه بدنه چيست ؟ (براي پرداخت خسارت)1- بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل شامل چه پوشش هايي مي شود؟
بطور كلي بيمه شخص ثالث جبران كننده خسارت هاي ناشي از حوادث رانندگي وارد به سرنشينان آن، راننده و اموال و اشخاص ثالث مي باشد .
جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث شامل:
1- خسارت هاي مالي
2- خسارت هاي جاني
تعهدات سرنشين: جبران خسارت وارده به سرنشينان اتومبيل مورد بيمه

^
2- خسارت هاي مالي شامل چه بخش هايي مي باشد؟

شامل کليه خسارت هاي مالي مي باشد که از محل مسئوليت مدني دارندگان و رانندگان وسائط نقليه موتوري زميني، در حوادث رانندگي متوجه اشخاص ثالث مي شود و در صورت خريداري بيمه نامه، شرکت هاي بيمه تا سقف تعهدات مندرج در متن بيمه نامه ها به جبران خسارت اقدام مي نمايند. مانند: خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشي از تصادف، سقوط يا انفجار و نيز خسارتي که از محموله هاي وسيله نقليه به اشخاص ثالث وارد مي شود


^
3- خسارت هاي جاني شامل چه بخش هايي مي شود ؟

شامل کليه خسارت و غرامتهاي جاني: فوت، نقص عضو، از کارافتادگي دائم، مطلق يا نسبي و نيز هزينه هاي پزشکي مي باشد که در اثر حوادث رانندگي متوجه اشخاص ثالث مي شود و با توجه به مدارک و مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط  محاکم  قضائي و تا سقف  تعهدات خريداري شده و مندرج در کارت هاي بيمه نامه ثالث قابل جبران ميباشد.


^
4- خسارت هاي سرنشين شامل چه بخش هايي مي شود ؟

شامل کليه خسارت و غرامتهاي جاني: فوت، نقص عضو، از کارافتادگي دائم، مطلق يا نسبي و نيز هزينه هاي پزشکي مي باشد که در اثر حوادث رانندگي متوجه سرنشينان خودرو مي شود و با توجه به مدارک و مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاکم قضائي و تا سقف تعهدات خريداري شده و مندرج در کارت هاي بيمه نامه ثالث قابل جبران مي باشد.


^
5- ماههاي حرام چه ماههايي است و ديه در ماههاي حرام چگونه محاسبه مي شود؟

ديه قتل در صورتيکه صدمه و فوت هر دو در يکي از ماه هاي رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم و يا در حرم مکه معظمه اتفاق بيفتد علاوه بر ديه کامل بعنوان  تشديد مجازات بايد يک سوم ديه اضافه تر بپردازد .


^
6- ديه بانوان چگونه محاسبه مي شود ؟

بر اساس نظر شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 04/10/1387 بر اساس بندهاي 3 و 4 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و  بيمه گري ديه زن به اندازه ديه مرد تعيين مي گردد.


^
7-هزينه هاي بيمارستاني چگونه محاسبه مي گردد ؟

در صورتيکه مصدوم تحت درمان قرارگيرد، هزينه هاي پزشکي وي پس از تأييد پزشک معتمد شرکت بيمه حداکثر تا ميزان تعهدات بيمه نامه براي هزينه هاي پزشکي که معادل يک دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد قابل پرداخت خواهد بود. ( هزينه هاي بيمارستاني فقط براي سر نشين قابل پرداخت مي باشد )


^
8-جهت گرفتن خسارت مالي شخص ثالث چه مدارکي مورد نياز مي باشد ؟
1- اصل و تصوير مدارک راننده، مالک و اتومبيل (مقصر و زيانديده)، گواهينامه، کارت اتومبيل و بيمه نامه
2- مدارک دادگاهي برابر اصل شده
3- ارائه كروكي تصادف
توضيح: سقف پرداخت خسارت بدون كروكي در شركت هاي بيمه متفاوت مي باشد، لذا رعايت سقف مربوطه جهت اخذ كروكي تصادف قابل اهميت مي باشد.
4- براي دريافت خسارت بدون كروكي بازديد خودروهاي مقصر و زيانديده توسط كارشناس شركت بيمه الزامي است.
5- براي در يافت خسارت حضور مالک يا نماينده قانوني آن ( وکيل ) الزامي است
6- براي تسويه حساب خودرو هاي ( رهني ، استيجاري و دولتي ) ارائه معرفي نامه رسمي از  واگذارنده الزامي است. (معرفي نامه از نمايشگاه اتومبيل قابل پذيرش نيست )
7-  در صورت تعويض پلاک انتظامي ارائه الحاقي تعويض پلاک الزامي است. ( براي دريافت الحاقي به واحد صدور بيمه نامه که شماره تماس آن در ذيل بيمه نامه ثبت گرديده مراجعه فرماييد )
• نکته مهم : امکان تغيير در مدارک مورد نياز براي پرداخت خسارت ؛ بسته به نوع خسارت ، ميزان آن و همچنين نظر کارشناسان بيمه، وجود دارد

^
9- جهت گرفتن خسارت جاني شخص ثالث چه مدارکي مورد نياز مي باشد؟
1- اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر
2- تصوير و اصل گواهينامه مقصر حادثه
3- كروكي تصادف، کروکي افسر کاردان فني، نظريه کارشناس رسمي دادگستري
4- گزارشات و صورتجلسات نيروي انتظامي
5- گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگه هاي بازجويي از مقصر و زيانديدگان
6- نظريه هاي پزشکي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين
7- صورت حساب هزينه هاي بيمارستاني در مورد مجروحين و مصدومين
8- رأي دادگاه
9- شناسنامه هاي مجروحين و متوفيان
10- در صورتيكه در حادثه زيانديده فوت نموده باشد، گزارش معاينه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده متوفي و صورت حساب هزينه هاي بيمارستاني در مورد مجروحين ومصدومين نيز مورد نياز است .
11-حکم صادره دادگاه اوليه در صورت اعتراض طرفين حکم دادگاه تجديد نظر و يا آخرين حکم مراجع رسيدگي کننده به موضوع
• نکته مهم : امکان تغيير در مدارک مورد نياز براي پرداخت خسارت ؛ بسته به نوع خسارت، ميزان آن و همچنين نظر کارشناسان بيمه، وجود دارد

^
10- مدارک مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين چيست ؟
1 - صورت جلسه اوليه پاسگاه پليس و کروکي افسر کاردان فني
2 - اصل و تصوير گواهينامه راننده در حين حادثه
3 - تصوير اسناد مالکيت خودرو
4 - برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
5 - گواهي انحصار وراثت و قيم نامه در صورت داشتن صغير
• نکته مهم : امکان تغيير در مدارک مورد نياز براي پرداخت خسارت ؛ بسته به نوع خسارت، ميزان آن و همچنين نظر کارشناسان بيمه،وجود دارد

^
11-در بيمه بدنه اتومبيل چه خطرهايي تحت پوشش بيمه مي باشد ؟
بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي افتد و بطور معمول و در بيمه نامه هاي عادي شامل سه خطر ذيل مي باشد:
الف – خسارتهايي که از برخورد دو اتومبيل يا برخورد اتومبيل با جسم ثابت يا متحرک يا برخورد شيئ ديگر با اتومبيل يا واژگون شدن و سقوط اتومبيل مورد بيمه
ب – خسارت هاي ناشي از آتش سوزي و انفجار
ج - سرقت کلي اتو مبيل

^
12-در بيمه بدنه چه خطر هايي تحت پوشش نمي باشد ؟
1- خسارت هاي ناشي از سيل، زلزله و آتش فشان
2- جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از تشعشعات هسته اي 
3- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ، اسيد و ساير مواد شيميائي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنکه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد
4-  نداشتن گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه
5- حادثه ناشي از شرب خمر و استعمال مواد مخدر
6- خسارت هايي که در جريان مسابقات اتومبيل راني، شرط بندي، آزمايش سرعت و يا آموزش رانندگي روي دهد.
7- خسارت ناشي از بکسل کردن وسيله نقليه ديگر مگر آنکه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين کار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت کرده باشد.
8- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاه هاي الکترونيکي موضوع  بيمه در صورتي که ناشي از نقص و خرابي در کارکرد آنها  باشد.
9- خسارت هايي که به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.
10- خسارت هايي که متوجه کالاها يا محموله وسيله نقليه شود
11-  خسارت هاي ناشي از حمل مواد منفجره، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنکه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
12- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه
13- خسارت ناشي از کشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه
14-کاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد
15- زيان ناشي از عدم امکان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه
تذکرمهم : هريک از موارد ذکر شده ممکن است با توافق بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل خريداري باشد.

^
13- آيا مي توان بيمه بدنه خريداري شده را بازخريد نمود ؟

بله، ولي حق بيمه برگشتي به صورت تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد، يعني ميزان حق بيمه برگشتي کمتر از روز شمار خواهد بود


^
14- در بيمه بدنه منظور از پوشش ها ي اضافي چيست ؟
1-دزدي درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه شامل راديو پخش، آينه بغل، باندها و پنج حلقه رينگ و لاستيک
2- غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در مدت تعمير
3- شکست شيشه به تنهايي و به عللي غير از خطرات اصلي
4-  نوسانات قيمت ( فقط در خسارت هاي جزيي )
5-  خسارت ناشي از سيل، زلزله و آتشفشان
6- خسارت ناشي از ريخته شدن رنگ و اسيد ومواد شيميايي

^
15- حق بيمه در بيمه بدنه به چه عواملي بستگي دارد؟

حق بيمه به سه عامل قيمت خودرو، حجم موتور و شخصيت راننده بستگي دارد.


^
16-شخصيت راننده در بيمه بدنه چگونه محاسبه مي گردد ؟
در صورتيکه بيمه گذار کليه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت کند ساليانه از تخفيفاتي به شرح ذيل استفاده مي کند :
1- يکسال عدم خسارت 25%
2-دو سال عدم خسارت 35%
3-سه سال عدم خسارت 45%
4-چهار سال عدم خسارت وبيشترشامل 60% تخفيف
و درصورت استفاده مکرر از بيمه نامه و عدم رعايت قوانين ضمن ابطال بيمه نامه از ارائه پوشش در کليه شعب و نمايندگي هاي بيمه جلوگيري خواهد شد.

^
17- درهنگام خسارت بيمه بدنه آيا مي توان هر گاه فرصت بود براي گرفتن خسارت مراجعه نمود؟

خير، بيمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاري از تاريخ  وقوع حادثه به يکي از مراکز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تکميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذکور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند. همچنين بيمه گذار موظف است مدارک مثبته و ساير اطلاعاتي که راجع  به حادثه  و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قرار دهد. در صورتي که بيمه گذار هر يک از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد کند، مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.


^
18- در خسارتهاي بيمه اي اختلاف بر سر ميزان خسارت چگونه حل مي شود ؟
1- با مذاکره و کدخدا منشي و در بيمه بدنه معرفي به مراکز و نمايندگي هاي مجاز
2- تعيين داور توسط طرفين
3- در صورت عدم توافق مراجعه به مراجع قضايي

^
19-از نظر بيمه در چه موقعي اتومبيل ازدست رفته کلي تلقي مي شود ؟
1- هنگامي که هزينه تعمير و تعويض قسمتهاي آسيب ديده از 75درصد مبلغ بيمه شده بيشتر باشد. 
2- هنگامي که خودرو سرقت شده با شد و از اعلام آن به مراجع قضايي و انتظامي 3ماه گذشته با شد و پيدا نشده باشد.

^
20-آيا شخصي که بيمه بدنه دارد مي تواند، مقصر حادثه را به خاطر رضاي خدا ببخشد و از بيمه بدنه خود استفاده کند ؟

خير، مبلغ خسارت از اموال شرکت هاي بيمه است و در اين صورت بايد مقصر را به شرکت معرفي کند و وکالت پيگيري خسارت را به شرکت بيمه منتقل کند و سپس از بيمه خود استفاده نمايد که در اينصورت فرانشيز مربوطه نصف خواهد شد، در هر صورت بخشش مقصر حادثه به معناي صرفنظر کردن از خسارت مي باشد


^
21-در بيمه قسطي چنانچه شخصي از پرداخت يک يا قسمتي از اقساط خودداري کند تکليف چيست ؟

در کليه بيمه نامه ها چنانچه هر يک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نگردد مطابق ماده ده قانون بيمه تعهد شرکت بيمه به نسبت حق بيمه پرداختي به کل حق بيمه کاهش مي يابد، و چنانچه حتي کل بدهي يک روز ديرتر تسويه شود ادامه پوشش بيمه فقط بعد از بازديد کارشناس بيمه ميسر است و صرفاً پرداخت اقساط معوق براي ادامه پوشش کافي نيست .


^
22-ماده ده بيمه را دقيقاً تشريح نماييد؟

در صورتيکه مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ( يا حق بيمه کمتري نسبت به ميزان توافق پرداخت شده باشد) بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است يا حق بيمه اي که دريافت کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود .


^
23-راننده اي اتومبيل شخصي خود را بيمه بدنه ويا ثالث نموده است درموسسه اتومبيل کرايه کار مي کند. در صورت خسارت شرکت بيمه چگونه تصميم مي گيرد ؟

اگر به عمد براي پرداخت حق بيمه کمتر اين کار را کرده باشد بيمه نامه باطل و خسارت پرداخت نخواهد شد و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست ولي اگر بر اثر بي اطلاعي اين کار را کرده باشد طبق ماده ده قانون بيمه قاعده نسبي حکم فرما خواهد بود. مثلاً اگر يک بيمه نامه 2.000.000 ريالي به واسطه اطلاعات غلط 1.600.000  ريال محاسبه گردد، يعني 20% حق بيمه کمتر پرداخته که در صورت خسارت مثلاً  100.000.000 ريالي ،80.000.000 ريال خسارت دريافت خواهد کرد.


^
24-در صورتيکه مقصر حادثه مشخص نباشد و يا مقصر خود بيمه گزار باشد تکليف چيست؟(زمانيکه خودرو پارک است و شخص ناشناسي تصادف نمايد، زماني که خود شخص داخل پارکينگ و يا اماکن ديگر به ديوار مي زند)

اولين کاري که بيمه گذار بايد انجام دهد تماس با پليس 110جهت دريافت گزارش پليس و سپس مراجعه به مراجع حل اختلاف جهت تأييد گزارش پليس و سپس تهيه مدارک لازم و مراجعه به شركت بيمه گر


^
25-مدارک لازم جهت تشکيل پرونده بيمه بدنه چيست ؟ (براي پرداخت خسارت)
-حضور خودرو خسارت ديده جهت بازديد كارشناس بيمه قبل از هر گونه تعمير
-اصل و تصوير بيمه نامه هاي بدنه و ثالث
-اصل و تصويرمدارك مالكيت خودرو
-اصل و تصوير دو طرف گواهينامه
-اصل يا تصوير برابر اصل شده كروكي مقامات انتظامي
-عكس از مواضع آسيب ديده
-پرداخت خسارت به هر ميزان الزاماً در وجه مالك خواهد بود و پرداخت خسارت بدون كروكي فقط يك بار در طول مدت اعتبار بيمه نامه ميسر است
-بازديد سلامت خودرو پس از هر بار دريافت خسارت براي ادامه اعتبار بيمه نامه الزامي است

نكته مهم : امكان تغيير در مدارك مورد نياز براي پرداخت خسارت، بسته به نوع خسارت، ميزان آن و همچنين نظر كارشناسان بيمه، وجود دارد

^
اگر پرسش مورد نظر شما در سایت وجود ندارد، آن را برای ما بفرستید:
نام *
ایمیل
پرسش *