مراكز درمانی طرف قرارداد
پیوندهامراكز درمانی طرف قرارداد

لیست مراكز درمانی طرف قرارداد با شركت های بیمه

بیمه ایران
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران
تعرفه های پزشكی

بیمه آسیا
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا

بیمه البرز
مراكز درمانی طرف قرارداد بابیمه البرز

بیمه دانا
بیمارستان های طرف قرارداد
مراكز حراحی و كلینیك
داروخانه ها
آزمایشگاه ها
فیزیوتراپی ها
مراكز تصویربرداری
مراكز تهیه عینك و سمعك
لیست پزشكان و دندان پزشكان

بیمه پاسیان
بیمارستان های تهران
بیمارستان های شهرستان
آزمایشگاه های تهران
آزمایشگاه های شهرستان 
داورخانه های تهران
داروخانه های شهرستان
چشم پزشكی تهران 
چشم پزشكی شهرستان
دندان پزشكی های تهران
دندان پزشكی های شهرستان
رادیو لوژی ها تهران
رادیو لوژی ها شهرستان
فیزیوتراپی تهران
فیزیوتراپی شهرستان
تصویربرداری تهران
تصویربرداری شهرستان
مراكز درمانی معاینات مراجعه كنندگان بیمه عمر

بیمه پاسارگاد
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه پاسارگاد

بیمه توسعه
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه توسعه در تهران

بیمه دی 
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه دی

بیمه رازی
مراكز درمانی طرف قرارداد بیمه رازی

بیمه سامان
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه سامان

بیمه سینا
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه سینا

بیمه كارآفرین
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه كارآفرین در تهران
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه كارآفرین در شهرستان
مراكز جراحی محدود
رادیولوژی و تصویربرداری
مراكز سنگ شكن در تهران

بیمه نوین
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه نوین در تهران
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه نوین در شهرستان

بیمه معلم
مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه معلم

بیمه ملت
مراكز دندانپزشکیطرف قرارداد بیمه ملت
مراکز اپتومتری و عینک سازیطرف قرارداد بیمه ملت
بیمارستان ها و مراکز دی کلینیک طرف قرارداد بیمه ملت
مراکز جراحیطرف قرارداد بیمه ملت
مراکز تصویربرداری طرف قرارداد بیمه ملت
آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه ملت

بیمه میهن
مراكز طرف قرارداد با بیمه میهن