پرداخت خسارت بیمه مهندسی
پرداخت خسارتپرداخت خسارت بیمه مهندسی
 مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانكاران
·نامه اعلام خسارت بر اساس فرم ریزمتره و صورت كاركرد مالی
·صورت وضعیت قبل و بعد از وقوع حادثه که به تائید مشاور طرح رسیده باشد .
·صورت وضعیت مربوط به حادثه
·صورتجلسات كارگاهی مرتبط با حادثه
·صورتجلسه تنظیم شده توسط كارشناس بیمه گر كه به تایید بیمه گذار (كارفرما و پیمانكار)، ‌دستگاه نظارت و مشاور رسیده باشد .
·عكس و فیلم از محل حادثه واجزای خسارت دیده
·جدول زمانبندی پروژه
·پلن اصلی پروژه و نقشه های اجرائی پروژه مربوط به محل های خسارت دیده
·گزارش مستند مراجع ذیصلاح درخصوص مسائل مرتبط با خسارت وارده مثل هواشناسی (درصورتی كه حادثه ناشی از سیل، بارندگی و یا طغیان آب باشد)
·فهرست بهای پروژه
·پیمان و منضمات آن شامل شرایط عمومی،‌ خصوصی و فنی
·ضرایب پیمان
·مشخصات فنی کار

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه نامه های ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاران – شكست ماشین آلات تجهیزات الكترونیكی و ریسك های تكمیل شده ساختمانی
نامه اعلام و ادعای خسارت شامل علت وقوع حادثه، قطعات آسیب دیده و مبلغ مورد ادعا
عكس و یا فیلم از مورد حادثه
مستندات مربوط به ارزش مورد بیمه
صورتجلسه بازدید خسارت كه به تأیید بیمه گذار رسیده باشد .