پرداخت خسارت بیمه بدنه اتومبیل
پرداخت خسارتپرداخت خسارت بیمه بدنه اتومبیل

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه بدنه
1- حضور خودرو خسارت دیده جهت بازدید كارشناس بیمه(قبل از هر گونه تعمیر)
2- اصل و تصویر بیمه نامه های بدنه و ثالث
3- اصل و تصویر مدارک مالکیت خودرو
4- اصل و تصویر گواهینامه
5- اصل یا تصویر برابر اصل شده کروکی مقامات نیروِی انتظامی
6- عکس از مواضع آسیب دیده توسط كارشناس بیمه
7- پرداخت خسارت به هر میزان الزاماً در وجه مالک خواهد بود و پرداخت خسارت بدون کروکی فقط یک بار در طول مدت اعتبار بیمه نامه میسر است .
8- بازدید سلامت خودرو پس از هر بار دریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه نامه الزامیست .

• نکته مهم: امکان تغییر در مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت، بسته به نوع خسارت، میزان آن و همچنین نظر کارشناسان بیمه، وجود دارد