پرداخت خسارت بیمه باربری
پرداخت خسارتپرداخت خسارت بیمه باربری
الف - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات وارداتی و صادراتی :
• اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
• صورتمجلس با گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت
• گزارش پلیس
• بارنامه حمل
• فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
• فاکتور خرید
• صورت بسته بندی
• گواهی مبدأ
• راهنامه سی . ام . ار . (در حمل های زمینی )
• کپی پشت و روی پروانه کالا
• قبوض انبار گمرکی
• صورتمجلس گمرکی یا بندری
• گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
• گزارش بازدید نماینده لویدز ( در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد )
• گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه ( در مورد خسارت های ناشی از حادثه)
• برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین
• اسناد و مدارک بار جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات حمل و نقل داخلی
 
ب - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات وسایل نقلیه  (شناورهای کوچک دریایی)
• نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
• گزارش هواشناسی محل حادثه
• گزارش مقامات انتظامی محل حادثه
• پروانه ثبت و بهره برداری
• گزارش قابلیت دریاپیمایی از مؤسسات معتبر و مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی .
• گواهینامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
• آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبدأ

ج - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت بدنه کشتی :
• نامه سازمان بنادر و کشتیرانی
• گزارش سازمان هواشناسی محل حادثه
• گزارش کارشناس
• پروانه ثبت و بهره برداری معتبر
• گواهی های ایمنی و قابلیت دریانوردی و طبقه بندی معتبر از مؤسسات مجاز
 •لاک بوک- کتاب ثبت وقایع کشتی

د - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت بدنه موتور لنج :
• نامه سازمان بنادر و کشتیرانی
• گزارش مقامات انتظامی محل حادثه
• گزارش سازمان هواشناسی محل حادثه
• گزارش کارشناسی
• پروانه ثبت و بهره برداری
• گزارش قابلیت دریاپیمایی از مؤسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی
• گواهینامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
• آخرین مجوز خروج موتور لنج از بندر مبدأ