پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی
پرداخت خسارتپرداخت خسارت بیمه آتش سوزی
الف- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در بیمه های آتش سوزی
1-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید.
2- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
3- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
4- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی، ضروری باشد.
5- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ب- اقدامات و مدارك لازم جهت دریافت خسارت بیمه آتش سوزی
در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز نسبت به اعلام خسارت به شرکت اقدام نموده، سپس مدارک زیر را در اسرع وقت ارائه نمایید.
-اعلام صورت ریز اشیاء آسیب دیده و ارزش آنها
- فهرست اشیاء سالم
-گزارش مقامات آتش نشانی و نیروی انتظامی
-در صورت ارجاع پرونده به مقامهای قضایی رأی نهایی صادره توسط ضابطین دادگستری
-تعدادی عکس از مواضع آسیب دیده و در صورت لزوم تهیه فیلم ویدئویی
-اصل گزارش موسسه ژئوفیزیک در صورت زلزله
 
ج- مدارک لازم جهت دریافت خسارت پوششهای تکمیلی بیمه آتش سوزی
-اصل گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در صورت وقوع آتش سوزی
-اصل گزارش نیروی انتظامی در صورت سرقت با شکست حرز
-اصل گزارش سازمان هواشناسی در صورت طوفان و صاعقه
-خودداری از هرگونه تغییر در صحنه حادثه