بیمه باربری
بیمه‎نامه‎هابیمه باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری،قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل جبران می شود.با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی ( خریدار ، فروشنده ، بانک و شرکت های حمل و نقل ) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور ،قوانین و مقررات خاصی حاکم است ،برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های باربری استفاده می شود.

انواع پوشش های بیمه ای در بیمه حمل و نقل كالا
الف)بیمه باربری صادراتی و وارداتی
1.(total loss)شرط تلف كامل كالا
2.شرایط C
3.شرایط B
4.شرایط A
ب )بیمه باربری داخلی

شرط تلف كامل كالا(total loss)
در این نوع از بیمه خسارت كلی وارد شده به كالا در یك مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق كامل و یا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است كه هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش كالا باشد،در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود.

بیمه نامه باربری با شرایط C:
در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است :
-آتش سوزی یا انفجار
-به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با كف دریا،غرق یا واژگون شدن كشتی یا شناور
-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
- تصادم یا برخورد كشتی،شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 -تخلیه كالا در بندر اضطراری 
-فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی
-زیان همگانی و هزینه های نجات و مسئولیت مشترك تصادم

بیمه باربری با شرایط B:
محدوده خطرات تحت پوشش در شرایط B گسترده تر از محدوده  مندرج در شرایط C می باشد به شكلی كه كلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه تحت پوشش بوده و علاوه بر آن برای خطرات زیر نیز از سوی شركت بیمه جبران خسارت صورت می گیرد:
-زلزله
-آتشفشان یا صاعقه
-ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به كشتی، شناور، محفظه كالا، كانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل
-تلف كلی هر بسته كامل از كالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از كشتی یا شناور 
در بیمه كالا با شرط B علاوه بر خطرهای یاد شده در شرط B خطرهای عدم تحویل،دزدی، دله دزدی، پارگی، سائیدگی، زنگ زدگی، آبدیدگی، قلابزدگی، روغن زدگی، شكست، خراشیدگی و ضربه دیدگی، نشست و روندگی،خمیدگی و خسارت های ناشی از چنگك و ریزش و كسری با درج در شرایط خصوصی نیز پذیرفته می شود.خسارت ناشی از كالاهای دیگر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز.

فرانشیز(سهم بیمه گذار از خسارت وارد شده

به استثنای خسارت عدم تحویل و خسارت های ناشی از خطر های یاد شده در شرط B، معادل 3 درصد ارزش هر بسته ی خسارت دیده مشمول فرانشیز است.

بیمه باربری با شرایط A:
این نوع از بیمه باربری را می توان كاملترین نوع از  بیمه  حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل كالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و كلیه خطراتی كه ممكن است در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود بدون كسر فرانشیز جبران  می كند  مگر اینكه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.
استثنائات(مواردی كه از شمول تعهدات بیمه خارج می باشد):
1-اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اكتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای.
2-عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا.
3-سوء عمل ارادی بیمه گذار كه منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
4-نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند كسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی.
5-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه.
6-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
7-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی، شكست هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كاركند.
8-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی كشتی یا كرجی.
9- خطرهای جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا و تروریسم نیز جزء موارد استثنا شده بیمه نامه است و در صورتی كه توافقی میان بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد، این خطرها نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه حمل داخلی:
این نوع بیمه كه شرایط آن بر اساس مقررات و ضوابط داخلی كشور تدوین شده است، محموله هایی را كه مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می باشد در قبال خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً می توان با پرداخت حق بیمه ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت كلی محموله ،خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری ،پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و برخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد
در جدول زیر لیست عمومی خطرات تحت پوشش با سه مجموعه A.B.C مقایسه گردیده است
خطراتی كه تحت پوشش باشد با علامت x مشخص می گردد.


ردیف 

خــــطرات بیمـــه شـده

 
C

B

A

 تـــــــــوضیحــــــــات

1


آتش سوزی و انفجار

×

×

×

 

2

به گل نشستن ، زمین گیرشدن،برخوردبا كف دریا، غرق شدن و واژگون شدن (كشتی).

×

×

×

 

3

واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی .

×

×

×

برخلاف روش قبلی صراحتاً قرارگرفته اند .

4

تصادم یا برخورد كشتی شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی غیر از آب.

×

×

×

منظور برخورد كالاها با یكدیگر است .

5

تخلیه كالا در بندر اضطراری

×

×

×

 

  6

تخلیه كالا درجریان زیان همگانی

×

×

×

 

7

به دریا انداختن كالا برای سبك سازی

×

×

×

 

8

زلزله ، آتشفشان یا صاعقه 

 

×

×

در مورد اول قبلاً در آلریسك بود.

9

به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی

 

×

×

تخلیه و بارگیری درحین ترانسشیپمنت پوشش دارد.

10

ورود آب دریا ، دریاچه و رودخانه به كشتی شناور، كالا كانتینر ، لیفتت و یا انبار .

 

×

×

 

11

تلف كلی هر بسته در كشتی یا شناور و یا تلف كلی هر بسته به علت افتادن در حین بارگیری و تخلیه .

×

×

×

 

12

طوفان.

 

 

×

 

13

دزدی دریایی.

 

 

×

 

14

آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه توام با سوء نیت.

 

 

×

 

15

خسارتهای ناشی از باران و آفتاب و دم. 

 

 

×

 

16

ریزش ، كسری.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

17

دزدی ، دله دزدی ، عدم تحویل.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

18

سائیدگی ، زنگ زدگی ، نشست ، شكست.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

19

لب پریدگی ،كج شدن . خراشیدگی ، ضرب دیدگی. 

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

20

كالای مجاور.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

21

خسارت ناشی از چنگك خوردگی .

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

22

كرم زدگی ، موش زدگی ، آفت زدگی .

 

 

×