پرداخت خسارت بیمه مسئولیت
پرداخت خسارتپرداخت خسارت بیمه مسئولیت

تذكر مهم : بیم گذاران می بایست در صورت وقوع حادثه حداكثر ظرف مدت 5 روز كاری نسبت به ارسال گزارش حادثه به كارگزار یا بیمه گر اقدام نمایدبدیهی ست در غیر این صورت بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نخواهد نمود.

با توجه به نكته فوق مدارك لازم جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان به شرح ذیل می باشد.
الف) هزینه پزشكی
1- تصویر شناسنامه زیاندیده
2- فرم اعلام حادثه
3- نامه معرفی پرسنل زیاندیده
4- اصل نسخ پزشكی و در صورت بستری در بیمارستان، اصل برگ شرح حال بیمار و خلاصه پرونده
5- نسخ اصل صورت حساب های بیمارستان و ضمائم آن 
6- سایر: مدارک طبق نظر کارشناس بیمه گر

ب ) غرامت نقص عضو
1- مدارك بخش(الف) و نظریه پزشك معالج
2-  اصل گزارش پزشكی قانونی (درصورت وجود) و در غیر این صورت معرفی زیاندیده به پزشك بیمه گر جهت معاینه و تعیین میزان نقص عضو
3- اصل گزارش نیروی انتظامی
4- اصل گزارش بازرس کار
5- اصل رأی دادگاه (در صورت شكایت )

ج ) غرامت فوت
1- مدارك بخش (الف )
2- اصل گزارش نیروی انتظامی
3- اصل گزارش پزشكی قانونی
4- اصل گزارش بازرس كار
5- اصل گواهی فوت و جواز دفن
6- اصل و تصویر شناسنامه باطل شده متوفی
7- اصل و تصویر شناسنامه وراث
8- گواهی انحصار وراثت و قیم نامه (در صورت وجود وارث صغیر )
9- اصل رأی دادگاه (در صورت شكایت)

کپی برابر اصل مدارک مورد قبول شرکت های بیمه گر :
1.کپی برابر اصل شده مدارک پزشکی به استثناء اسناد مالی توسط مراجع صادر کننده
2.کپی برابر اصل شده مدارک انتظامی ، پزشکی قانونی و رأی  دادگاه توسط مراجع قضایی